Užívateľ neprihlásený, Prihlásiť

0

Tip : Viete že? Pri každom nákupe máte ešte eshopovú zľavu? Uvidíte ju pri kliknutí na Váš košík.

Produkty

NOVINKY EMAILOM

Odporúčame

Majirel oxidanty
Cena : 11.90 €

Reklama

Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho  a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa v prípade, že je zákazníkom spotrebiteľ, riadi občianskym zákonníkom  a zákonom o ochrane spotrebiteľa. Ak je zmluvnou stranou kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, riadia sa vzťahy, ktoré neupravujú obchodné podmienky obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.

Objednávky uskutočnenej internetovým nákupným systémom musia byť zo strany kupujúceho potvrdené. Po potvrdení je objednávka záväzná. Potvrdením sa rozumie kliknutí na tzv potvrdzovací odkaz v závere objednávkového procesu. Kupujúci týmto potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami eshopu a reklamačným poriadkom a zároveň s nimi vyjadruje svoj súhlas.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a cene prepravy do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom .
Kupujúci obdrží po akceptácii objednávky mail, v ktorom má možnosť: objednávku skontrolovať, prípadne objednávku opraviť, alebo stornovať a oznámiť to mailom na: info@sklicka.sk.
Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávky slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.
Všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a web stránkou www.sklicka.sk
Prevádzkovateľ sa zaväzuje:
- dodať správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
- dodať tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území EU
- dodať
návody v slovenskom jazyku, daňový doklad - faktúru
Kupujúci sa zaväzuje:
- že akceptovaním objednávky súhlasí s obchodnými podmienkami eshopu www.sklicka.sk  a ku kúpe pristúpil slobodne, bez nátlaku, dostatočne informovaný, vážne a zodpovedne, a že danému obsahu obchodných podmienok porozumel.
- objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi eshopu na info@sklicka.sk
- zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške (vrátane poštovného) a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

Ceny

Všetky ceny uvádzané na stránkach internetového obchodu sú pre spotrebiteľa konečné, t. j. vrátane DPH. K cene tovaru sa prirátava poštovné, ktoré si každý kupujúci zvolí osobitne buď doporučene alebo platbou vopred aj s poštovným na účet, keď mu bude zaslaný tovar Slovenskou poštou štandartne ako balík 2.triedy a ako listová zásielka 1.triedy.. Konečná cena  vrátane poštovného je vždy uvedená v objednávke na záver pred potvrdením objednávky a je zaslaná kupujúcemu aj v maili potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru.


Vybavenie objednávky

O každom vybavení objednávky a jej odovzdaní na prepravu bude kupujúci informovaný emailom. Po vykonaní objednávky by mal Kupujúci by mal po akceptácii objednávky  obdržať mail s ďalším postupom. Do 7 pracovných dní je zvyčajne zásielka odoslaná a kupujúci o odoslaní zásielky obdrží mail. Tento termín nie je záväzný, keďže dodanie tovaru závisí od dodávateľa. Pokiaľ Kupujúci neobdrží mail o odoslaní zásielky do 7 pracovných dní a nebude dovtedy ani informovaný zo strany Predávajúceho, kedy bude zásielka pripravená na odoslanie, napíše túto skutočnosť na: info@sklicka.sk
Tovar je zasielaný Slovenskou poštou a mal by byť dodaný do 5 pracovných dní s výnimkou sviatkov (Vianoce).
Pokiaľ Kupujúci neobdrží  tovar v tejto lehote, je povinný takúto skutočnosť oznámiť bezodkladne Predávajúcemu na mail:info@sklicka.sk.

Storno a vrátenie tovaru a platobné podmienky

Kupujúci je oprávnený objednávku stornovať do doby,  kým objednávka nie je vyexpedovaná, to znamená pokiaľ ešte kupujúci neobdržal mail o odoslaní.
Po odoslaní zásielky sa Kupujúci zaväzuje zásielku prebrať a v prípade, ak si želá ju vrátiť, je povinný postupovať podľa nižšie uvedených podmienok ako v prípade vrátenia tovaru.
Ak kupujúci neprevezme dobierku v odbernej lehote, predávajúci má právo od kupujúceho žiadať náhradu škody vo výške 10€ (desať Eur) za vynaložené náklady na doručenie.

Kupujúci sa v prípadne žiadosti o opätovné zaslanie zaväzuje zaplatiť 10€ (desať Eur) vopred na účet eshopu za dobierku neprevzatú a za dobierku opätovného zaslania. Pokiaľ chce tovar zaslať opätovne bežným spôsobom- ako doporučený balík 2.triedy, uhradí Kupujúci vopred na účet eshopu 5€ za neprevzatú zásielku a poštovné, ktoré mu predávajúci oznámi.Ten kupujúcemu následne tovar zašle dohodnutým spôsobom.
Ak kupujúci zaplatí akúkoľvek čiastku, ktorá je naviac oproti sume za objednaný tovar s poštovným, bude mu táto suma vrátená na účet, ktorý uvedie mailom.
Ak kupujúci zaplatí vopred na účet predávajúceho len za tovar, je povinný prebrať tovar na dobierku.
Ak kupujúci označí zásielku na dobierku a omylom zaplatí zásielku aj na účet predávajúceho, je povinný prebrať dobierku a po prebratí mu bude vrátená suma za objednaný tovar na účet, ktorý uvedie Kupujúci v maili.

Kupujúci je oprávnený  do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu vrátiť zakúpený a doručený tovar späť, avšak poštovné si hradí kupujúci na vlastné náklady a musí o tom oboznámiť predávajúceho emailom na info@sklicka.sk do 2dní od prebratia zásielky.  Tovar musí byť vrátený v originálnom a nepoškodenom balení, nesmie byť nosený, alebo akokoľvek poškodený, v prípade kozmetiky a potravinových výrobkov musí byť vrátený s nepoškodeným obalom a gramáž a objem výrobku nesmie byť nižšia ako pri novom výrobku, teda nesmie vykazovať známky spotreby. Tovar musí byť zaslaný spolu s dokladom dokazujúcim kúpu tovaru u predávajúceho.
 
Pokiaľ sa kupujúci rozhodne tovar vrátiť, musí o tom oboznámiť predávajúceho emailom na info@sklicka.sk do 2 dní od doručenia zásielky. Následne bude kupujúcemu zaslaný email s potvrdením o akceptácii vrátenia.
Kupujúci zašle tovar Predávajúcemu na vlastné náklady, teda znáša  náklady na poštovné Ak pri prevzatí vráteného tovaru predávajúci zistí, že tovar nebol v originálnom balení, bol nosený, alebo bol poškodený,  peniaze za tovar a poštovné sa kupujúcemu nevracia a v tom prípade si môže kupujúci tento zaplatený poškodený tovar vyzdvihnúť na vlastné náklady.

V prípade vrátenia tovaru, tovar nesmie byť vrátený na dobierku, musí byť zaslaný doporučene. Po prezretí vráteného tovaru a v prípade, že tovar nie je poškodený a vrátený je v originálnom obale, sumu za tovar, ale bez uhradeného poštovného, vraciame späť na bankový účet do 30 pracovných dní . Peniaze nevraciame poštovou poukážkou. Tovar nesmie byť používaný  a poškodený akýmkoľvek spôsobom.
Za každý objednaný produkt sa platí úhradou vopred (bankovým prevodom, vkladom na účet.), alebo na dobierku. Tovar je expedovaný  a následne zasielaný Slovenskou poštou  na území celej SR, mal by byť dodaný Slovenskou poštou maximálne do 5 pracovných dní.  Expedovanie do 7 pracovných dní nie je záväzné, platí to pri nepredvídateľných situáciách ako napríklad nedodržanie termímu dodávateľa, o čom bude kupujúci bezodkladne informovaný. Pokiaľ kupujúci po oznámení expedície neobdrží zásielku do 5 pracovných dní, musí o tom informovať mailom predávajúceho. Predávajúci je povinný prezistiť stav zásielky na Slovenskej pošte a oboznámi s týmto stavom kupujúceho. Takisto v prípade, ak zásielka príde kupujúcemu poškodená, kupujúci ju nepreberá, ale oznámi hneď túto skutočnosť prevádzkovateľovi eshopu na: info@sklicka.sk. V takýchto prípadoch predávajúci podá na Slovenskej pošte reklamáciu.
Predávajúci bude informovať kupujúceho o výsledku reklámacie na Slovenskej pošte a po úhrade reklamovanej zásielky Slovenskou poštou na účet predávajúceho,predávajúci uhradí sumu vrátenú Slovenskou poštou na účet kupujúceho, ktorý uvedie č.účtu písomne v maili.
V prípade záujmu kupujúceho o ten istý tovar a pokiaľ bude tovar k dispozícii, predávajúci mu ho zašle podľa týchto obchodných podmienok..
Pokiaľ chyba pri dodaní bude na strane predávajúceho z hľadiska toho, že dodávateľ nie je schopný tovar doručiť do 21dní, má kupujúci právo odstúpiť od nákupu a pokiaľ sumu uhradil vopred aj s poštovným, bude mu táto suma aj s poštovným zaslaná späť na účet, ktorý uvedie v maili, pokiaľ sa obe strany písomne nedohodnú inak.
V prípade, ak poškodenú zásielku kupujúci prevezme, nie je možné ju ďalej reklamovať a znáša tým dôsledky zlej prepravy sám.

Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar so spôsobom platby vopred na účet, je povinný tovar uhradiť do 7 pracovných dní, inak sa považuje objednávka za stornovanú.
Takisto sa objednávka považuje za stornovanú, pokiaľ Kupujúci nereaguje na prípadné otázky alebo výzvy.


Reklamačné podmienky


V prípade chyby tovaru, nás prosím kontaktujte e-mailom. Uveďte o aký tovar ide a popíšte chybu tovaru, o ktorú sa jedná a zašlite fotky poškodeného tovaru.
Mailom Vám bude zaslaná adresa, kde tovar zašlete späť. Poštovné hradí kupujúci.
Následne Vás budeme do 30 dní od podania reklamácie kontaktovať emailom, v ktorom Vás budeme informovať o výsledku reklamácie.
Pokiaľ zákazník nesplní všetky vyššie uvedené požiadavky, predávajúci nie je povinný dodržať zákonnú reklamačnú dobu 30 dní.
Peniaze v prípade reklamácie Vám budú vrátené po posúdení reklamácie u dodávateľa, to znamená do 30dní od podania reklamácie u dodávateľa tovaru. Predávajúci tak neodkladne urobí po obdržaní tovaru od kupujúceho.


Záručné podmienky

Záruka sa vzťahuje na všetky chyby tovaru spôsobené chybou pri výrobe, alebo chybou na použitom materiáli. Záruka sa však nevzťahuje na nadmerné opotrebovanie tovaru v dôsledku jeho nesprávneho používania užívateľom (mechanické poškodenie, chybné pranie, nedodržanie návodu pri použití kozmetiky a pod.) Zároveň sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru zodpovedajúce charakteru tovaru a jeho používania ( ako sú u oblečenia  zipsy, šnúrky, sťahovacie gumy, suché zipsy, ozdobné prvky a pod.) Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, alebo opotrebovanie tovaru z dôvodu nesprávneho používania, ošetrovania, alebo výberu nesprávnej veľkosti. Reklamácia sa považuje za riadne uplatnenú, ak je reklamovaný tovar kompletný a reklamácii nebránia všeobecné zásady hygieny. Zákazník je povinný predložiť reklamovaný tovar vyčistený, vysušený, zbavený všetkých nečistôt a hygienicky neškodný. Predajca je oprávnený odmietnuť prevziať tovar na reklamačné konanie, ak tento nebude spĺňať vyššie uvedené zásady všeobecnej hygieny.
Záručná doba je maximálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Niektoré výrobky majú kratšiu dobu použiteľnosti, ako 24 mesiacov a najmä módne prvky môžu ešte viac skrátiť dobu použiteľnosti výrobku ( obzvlášť s prvkami opotrebovanosti ). Je potrebné striktne dodržiavať  základné zásady na ošetrenie, údržbu  a  návody k použitiu výrobkov.Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním.


 www.sklicka.sk

Úvod| Registrácia| Novinky| Akcie| Výpredaje| Ako nakupovať| Obchodné podmienky| Kontakt

Všetky práva vyhradené © 2018 www.sklicka.sk, powered by enable
tvorba web stránky, tvorba web stránok, tvorba webstránky, tvorba webstránok, tvorba webu